EDICIÓ ESPECIAL COVID-19

DIRECTOR: JOSEP MARIA CASTELLS BENABARRE
EL PERIODISME OPTIMISTA DE CATALUNYA ®
SUBSCRIPCIÓ DE PAGAMENT

Es constitueix el Comitè Assessor d'Ètica Pública per garantir el compliment del Codi de conducta d'alts càrrecs i directius

  • El codi de conducta d'alts càrrecs i directius té com a objectiu enfortir la relació de confiança de la ciutadania envers la gestió dels afers públics

 

  • L’aprovació del Codi de conducta respon a una de les mesures previstes a l’objectiu del Pla de Govern “Lluitar contra la corrupció: màxima transparència i informació en la contractació i subvencions públiques”
  • El Govern ha habilitat  un espai d’informació amb les funcions, composició i activitat del Comitè i on també hi constarà la bústia ètica
 
 
Es constitueix el Comitè Assessor d'Ètica Pública per garantir el compliment del Codi de conducta d'alts càrrecs i directius
 
El Comitè Assessor d’Ètica té com a objectiu garantir el compliment del Codi de conducta d’alts càrrecs i directius per contribuir a millorar i enfortir la relació de confiança de la ciutadania  envers la gestió dels afers públics. S’ha reunit per primer cop i ha aprovat el pla de treball.
 
 
Compromisos del Comitè
 
-       Posar en marxa els canals de comunicació i d’informació necessaris per rebre consultes, observacions i suggeriments per part d’alts càrrecs i directius.
 
-       Posada en funcionament de la bústia ètica per facilitar la formulació de queixes, tot garantint la confidencialitat i la traçabilitat.
 
-       Establirà  el procediment i es dissenyaran els circuits necessaris per emetre recomanacions i/o elaborar informes a petició dels òrgans competents per incoar o arxivar un procediment sancionador per incompliment del Codi de conducta.
 
 
Codi de conducta d'alts càrrecs i directius
 
El Codi s’aprova després de la posada en marxa de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El conjunt de millores que el Govern vol implantar tenen com a objectiugarantir la integritat i l’ètica pública, i esdevenir una eina per lluitar contra la corrupció.
 
El codi estableix vint-i-quatre principis ètics i regles de conducta recollits de forma molt concisa per tal de facilitar-ne l’aplicació. Es fonamenta en dos blocs d’actuació:
 
1-    El comportament exemplar en benefici de l’interès públic.
 
2-    La màxima transparència i traçabilitat en la presa de decisions públiques. 
 
Entre les normes incloses destaca una regulació més precisa i estricta del conflicte d’interès; l’obligació d’abstenir-se d’acceptar regals i de no admetre pagaments de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’empreses privades o particulars; la presentació en el moment del nomenament i cessament de les declaracions patrimonials; o fer públiques a l’agenda oficial les reunions amb els grups d’interès, que no es podran celebrar si el grup d’interès no està inscrit al Registre.  
 
D’aquesta manera, s’ha creat el Comitè Assessor d'Ètica Pública per l'Acord de Govern, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública.
 
El Govern ja ha organitzat les primeres jornades sobre el codi ètic i la gestió d’agendes, per iniciar el procés de difusió del marc general de les polítiques de transparència, que van comptar amb l’assistència de més de 430 persones, entre alts càrrecs, personal de secretaria i tècnic de la Generalitat
 
El Govern ha habilitat un espai d’informació en relació amb les funcions, composició i activitat del Comitè Assessor d’Ètica Pública, on hi constarà també la bústia per a formular queixes en relació amb el compliment del Codi de conducta.
Publicat a Catalunya Optimista

El temps a Balaguer

 

 

 

 

Director i fundador:
Josep Maria Castells i Benabarre

@OFICIALCASTELLS

 Resultat d'imatges de TWITTER