EDICIÓ ESPECIAL COVID-19

DIRECTOR: JOSEP MARIA CASTELLS BENABARRE
EL PERIODISME OPTIMISTA DE CATALUNYA ®
SUBSCRIPCIÓ DE PAGAMENT
Els ciutadans de Catalunya valoren gairebé amb un notable l’assistència sanitària, concretament amb una nota de 6,83  sobre 10. Així és desprèn del Baròmetre Sanitari de Catalunya realitzat pel Servei Català de la Salut (CatSalut), amb la col·laboració del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) entre l’11 i el 18 de novembre de 2015.
 
El Baròmetre, que anualment recull la valoració de la població sobre l’assistència sanitària de Catalunya (tant de la població usuària com de la no usuària), conclou que més de la meitat dels enquestats (un 52,3%) considera que l’assistència sanitària és "molt bona" (11,8%) i "bona" (40,5%); i si s’afegeix als que la valoren com a "normal" (32%) s’arriba a un 84,3% dels enquestats.
 
Pel que fa als serveis sanitaris, el més ben valorat és el de l’atenció primària (amb un un 7,16 sobre 10), seguit de l’atenció hospitalària (amb un 6,9 sobre 10), l’atenció especialitzada (6,71) i les urgències (6,01).
 
Preguntats sobre l’organisme responsable de l’assistència sanitària pública a Catalunya, gairebé quatre de cada deu persones (39,7% dels enquestats) reconeixen que és el CatSalut.
 
La majoria dels ciutadans utilitza els serveis públics 
Un 69,1% dels enquestats declara utilitzar habitualment el servei sanitari públic; un 10,7% fa ús habitual del servei privat, i un 20,1% va tant al públic com al privat, depenent d’aspectes com la gravetat de la malaltia i el temps d’espera.
 
Preferència per centres públics en cas de malaltia greu
Val a dir, que un 57,3% de tota la població enquestada es decantaria per a un centre de titularitat pública en cas de malaltia greu, mentre un 21,9% es decantaria per un centre privat. Cal ressaltar que, fins i tot, entre les persones que disposen d’una assegurança mèdica hi ha una proporció major dels que manifesten que, en aquest cas, triarien un centre públic.
 
Respecte si és té contractada algun tipus d’assegurança privada d’assistència sanitària, un 29,1% dels enquestats afirma tenir-ne contractada una de privada en contrast amb la majoria (70,3) que no en disposa de cap.
 
En relació amb la utilització dels serveis sanitaris públics i privats, en més de vuit de cada deu casos s’afirma que l’últim centre utilitzat era de titularitat pública (85,1%), amb un lleuger descens respecte el baròmetre de novembre de 2014. El 75,8% dels enquestats sosté haver acudit, com a pacient, a un centre d’atenció primària. Els centres sanitaris més utilitzats han estat els centres d’atenció primària (75,8%), els especialistes (57,9%), els serveis d’urgències (45,4%) i els serveis hospitalaris amb ingrés (19,1%). És en l’atenció dels especialistes on s’observa un augment més important del percentatge de persones que manifesten haver-ne fet ús (de 46,3% a novembre de 2014 a 57,9% al novembre de 2015).
 
Aspectes millor valorats
Pel que fa a la valoració dels aspectes de l’assistència sanitària, el que millor es valora és el tracte rebut per part del personal sanitari amb una nota de 8,21 sobre 10. El segon aspecte millor valorat és la confiança i la seguretat que transmet el metge, juntament amb la proximitat del centre, que reben una puntuació mitjana de 7,99. L’aspecte que obté la nota més baixa, -un 6,01-, és el temps que es triga a fer les proves diagnòstiques.
 
Del total dels enquestats, un 11% consideren que l'assistència sanitària catalana ha millorat, un 46,7% opinen que es manté igual i un 35,3% manifesten que és pitjor que la de fa un any. Pel que fa a les expectatives de futur, un 28,6% dels enquestats creuen que l'assistència sanitària catalana d'aquí a un any haurà millorat, un 31,9% afirma que romandrà igual, mentre un 24,8% opinen que haurà empitjorat. Val a dir, no obstant això, que el percentatge de persones que consideren que empitjorarà s’ha reduït, passant del 29,3% al novembre de 2014 a un 24,8% al novembre de 2015. Respecte a 2012, la diferència és molt important ja que a desembre d’aquell any un 59,5% pensaven que empitjoraria.
 
Bons resultats de l’atenció primària i de l'atenció hospitalària amb internament, segons l’enquesta PLAENSA
D’altra banda, els usuaris dels centres d’atenció primària i dels hospitals d’aguts públics de Catalunya estan molt satisfets amb els serveis que hi reben, segons els resultats del Pla d’enquestes de satisfacció (PLAENSA) 2015 del Servei Català de la Salut (CatSalut). Els ciutadans expressen el seu grau de satisfacció global amb una nota de 7,94 sobre 10 en el cas de l’atenció primària i de 8,43 en el cas de l’atenció hospitalària amb internament. També destacar que més del 85% tornarien al centre en cas de necessitar-ho.
 
Els estudis del PLAENSA avaluen la qualitat del servei i el grau de satisfacció de les persones usuàries amb els diferents serveis sanitaris públics. Els resultats serveixen per dissenyar i implementar estratègies de millora de la qualitat en la provisió d’aquests serveis. El Pla avalua de manera periòdica la satisfacció dels ciutadans amb diverses línies de servei que el CatSalut contracta per donar resposta a les necessitats assistencials de la ciutadania a Catalunya, com són l’atenció primària, l’atenció hospitalària amb internament, l’atenció sociosanitària amb internament, l’atenció a la salut mental ambulatòria, l’atenció hospitalària urgent, l’atenció especialitzada ambulatòria, la recepta electrònica, etc...
 
En el 2015, en l’enquesta de satisfacció en l’àmbit d’atenció primària es van realitzar 29.525 entrevistes telefòniques aleatòries entre persones de 15 anys o més que havien estat usuàries durant el darrer any dels serveis sanitaris d’atenció primària, amb un marge d’error de ± 0,37% per a Catalunya i un nivell de confiança del 95%. Les entrevistes es van dur a terme entre el 29 de setembre i el 7 de desembre de 2015.
 
Els usuaris valoren molt positivament la facilitat per demanar visita per Internet en aquells centres que hi ha disponibilitat (98,4%), les explicacions entenedores (96,5%), la neteja del CAP (96,0%), el tracte dels metges i infermeres (95,4%) i 95,1%) i la informació coherent (94,3%).
 
Pràcticament nou de cada deu pacients atesos en centres d’atenció primària (88,9%) afirma que tornaria al CAP on ha estat atès.
 
Atenció hospitalària amb internament
Pel que fa a l’estudi corresponent a l’atenció hospitalària amb internament (ingressos hospitalaris), es van realitzar 4.691 enquestes telefòniques aleatòries entre persones de 15 anys o més que havien estat ingressades en un hospital del SISCAT com a mínim dues nits. El marge d’error de l’enquesta és de ± 0,86% per a Catalunya, i el nivell de confiança és del 95%. Les entrevistes es van realitzar entre el 26 d’octubre i el 3 de desembre de 2015.
 
Els pacients mostren una elevada satisfacció amb les explicacions que li van donar quan va marxar de l’hospital (96,2%), l’ajuda per controlar o millorar el dolor (96,2%), el tracte dels metges, infermeres i del personal d’admissions (96,1%, 95,6% i 95,3%), el sentir-se en bones mans (95,3%), i les explicacions sobre el funcionament de l’hospital (95,2%). També destacar que el 89,9% dels pacients enquestats afirma que continuaria anant al mateix hospital. 
Publicat a Catalunya Optimista

El temps a Balaguer

 

 

 

 

Director i fundador:
Josep Maria Castells i Benabarre

@OFICIALCASTELLS

 Resultat d'imatges de TWITTER